Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Giá tiêu thụ nước sạch

Thông báo: v/v điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ kỳ thu tháng 10 năm 2022.
Thông báo: v/v điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/02/2017
Ngày 29/01/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/02/2017, cụ thể như sau:
Thông báo: v/v điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/11/2016
Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3640/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/11/2016, cụ thể như sau:
Giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 20/10/2009, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau: