Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin trong ngành

Triển khai chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch
Căn cứ Quyết định số 2417/QĐ-TTg ngày 24/11/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 và Công văn số 2303/BXD-HTKT ngày 30/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam lập kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2012 - 2015.
Hướng dẫn lập hồ sơ lắp đặt hệ thống cấp nước dịch vụ
Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo cho công tác lập Hồ sơ dự toán lắp đặt hệ thống cấp nước dịch vụ thống nhất theo mẫu chung toàn đơn vị. Nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hướng dẫn các Chi nhánh thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế hệ thống cấp nước dịch vụ cho khách hàng kể từ ngày 01/6/2011, với các nội dung như sau:
winandoffice
winandoffice.net