Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hướng dẫn lập hồ sơ lắp đặt hệ thống cấp nước dịch vụ

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 9:46 | 28/11 Lượt xem: 2458

Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo cho công tác lập Hồ sơ dự toán lắp đặt hệ thống cấp nước dịch vụ thống nhất theo mẫu chung toàn đơn vị. Nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hướng dẫn các Chi nhánh thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế hệ thống cấp nước dịch vụ cho khách hàng kể từ ngày 01/6/2011, với các nội dung như sau:

I. Đối với Khối cơ quan:

1.1. Phần hồ sơ dự toán:

* Căn cứ áp dụng:

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 12/2009 NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 209/2004 NĐ-CP ngày 16/04/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng xây dựng công trình;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

* Định mức áp dụng:

- Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng về việc Công bố định mức xây dựng công trình – Phần xây dựng;

- Quyết định số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng về việc Công bố định mức xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

- Những công tác không có trong định mức thì tạm tính theo định mức tương đương.

* Giá nhân công và máy thi công:

- Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của  Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Ca máy và thiết bị thi công: theo Thông tư số: 06/2010/TT-BXD ngày 25/5/2010 của Bộ xây dựng.

* Giá vật liệu áp dụng:

Theo công bố giá vật tư của Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam; Giá VLXD lấy theo giá liên sở Tài chính Quảng Nam tháng/quý tương đương thời điểm lập hồ sơ; Những vật liệu không có giá trong công bố thì lấy theo giá thị trường tại thời điểm lập hồ sơ có hóa đơn kèm theo.

* Hồ sơ Bảng tính lập theo mẫu sau: (Mẫu 01).

(Font chữ: Times new roman, cỡ 11 – Phần tính toán; cỡ 13 – Phần tiêu đề)

1.2. Phần Hồ sơ bản vẽ thi công:

- Thiết kế theo mẫu: Mẫu 02-03-04/BVTC (đường kính ống và thiết bị thay đổi theo điều kiện thực tế thiết kế).

- Áp dụng Tiêu chuẩn TCXDVN 33/2006: Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình.

II. Đối với Hộ dân:

2.1. Phần hồ sơ bảng tính: (Mẫu 05)

Phần chi phí nhân công và máy thi công: Phụ lục 1.

(Font chữ: Times new roman, cỡ 11 – Phần tính toán; cỡ 13 – Phần tiêu đề)

2.2. Phần Hồ sơ bản vẽ thi công: Tương tự như mục 1.2

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, liên hệ Phòng Quản lý cấp thoát nước để được hướng dẫn thêm.

Tài liệu đính kèmMẫu Hướng dẫn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

winandoffice
winandoffice.net