Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch hưởng ứng các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 16 - năm 2014

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 9:28 | 28/11 Lượt xem: 226

Thực hiện Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 16 - năm 2014;

chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 16 - năm 2014;

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam xây dựng kế hoạch hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 - năm 2014, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu và thời gian tổ chức:

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công nhân viên và người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn lao động” góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và những năm tiếp theo.

Chủ đề phát động của Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 - năm 2014 là: “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

2. Yêu cầu:

Tất cả cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty phải hưởng ứng tham gia đầy đủ các hoạt động tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN lần thứ 16 - năm 2014; các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức, mọi hoạt động phải hướng đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động và lợi ích chung của doanh nghiệp.

3. Thời gian tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN: Từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2014.

II. Các hoạt động về ATVSLĐ - PCCN Công ty thực hiện:

1. Các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 - năm 2014:

- Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị; thực hiện việc treo các

Trên đây là Kế hoạch hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 16 - năm 2014 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, yêu cầu Trưởng các Phòng, Ban Văn phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện./.

băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia tại Văn phòng Công ty, Xí nghiệp và các nhà máy sản xuất. 

Theo điều kiện, tình hình thực tế hiện nay Công ty tổ chức thực hiện một số công việc sau đây để tiến hành trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2014:

- Tiến hành công tác kiểm tra về ATVSLĐ - PCCN các nhà máy ở các Xí nghiệp và các đơn vị tự kiểm tra tại chỗ làm việc, kiểm tra tình trạng an toàn lao động, vệ sinh ở nhà máy, nội quy lao động, quy chế vận hành máy móc thiết bị, các trang bị về phòng chống cháy nổ và ATVSLĐ tại nơi làm việc.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ làm công tác ATVSLĐ – PCCN và toàn thể công nhân viên về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động; nêu một số tình huống và yêu cầu cách xử lý khi có bất trắc xảy ra.

- Tổ chức tọa đàm nội bộ để nêu lên những công việc, các chỗ làm việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đề xuất, kiến nghị nhằm ngăn ngừa về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra (nếu có).

- Từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, kiểm tra, bảo dưỡng và tu bổ, thay mới một số thiết bị nếu thấy cần thiết (tuỳ theo tình hình thực tế các đơn vị thực hiện, có thể thực hiện từ những công việc đơn giản có chi phí thấp đến các công việc có yêu cầu kỹ thuật cao chi phí lớn).

- Một số hoạt động khác phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

2. Các hoạt động về ATVSLĐ-PCCN thường xuyên hằng năm:

- Tiếp tục tập trung và đẩy mạnh các hoạt động cụ thể, thiết thực như cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn lao động, vệ sinh máy móc thiết bị, nhà máy, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức ATVSLĐ-PCCN cho người lao động; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN.

- Tạo điều kiện và cử cán bộ, công nhân viên tại Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân nhằm tạo môi trường làm việc an toàn, phong cách làm việc chuyên nghiệp và xử lý tình huống nhanh, gọn, an toàn hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa an toàn lao động.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát và xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các nhà máy, xí nghiệp; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các qui định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, nội quy lao động.

 - Tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, các nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như tu bổ, cấp mới một số thiết bị về phòng chống cháy nổ; trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân viên lao động trực tiếp tại các xí nghiệp, nhà máy. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định.

- Tự kiểm tra tình hình ATVSLĐ-PCCN của nhà máy, xí nghiệp và tại Văn phòng Công ty và việc chấp hành các quy định, chế độ bảo hộ lao động, các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp triển khai thực hiện cải thiện điều kiện lao động, cảnh quan, môi trường nơi làm việc để có biện pháp khắc phục kịp thời các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, cải thiện các tình huống có thể gây nguy hiểm cho người lao động. Qua đó, đổi mới và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: